Údržba, rekonštrukcie a ochrana

Údržba, testovanie a inšpekčné prehliadky sú nevyhnutné, aby zabezpečili, že zariadenie v prevádzke je bezpečné a efektívné s cieľom maximalizovať životnosť zariadenia a znížiť riziko zlyhania. Naša spoločnosť upriamuje pozornosť minimalizovať riziko alebo poruchovosť zariadení plánovaním úloh údržby, pravideľnou kontrolou všetkých zariadení, podávanie správ a zaznamenávanie zistení pri inšpekciách alebo kontrolách a dodržiavaním legislatívných predpisov.

S týmto prístupom sme schopný dodávať vynikajúce služby v oblasti správy nehnuteľného majetku. Sme tu, aby sme poskytovaly klientom kvalitné technické riešenia šité na mieru. Sme schopní zabezpečiť vyškolených profesionálov, ako sú elektrikári, technici a špecializovaný remeselne kvalifikovaný pracovníci. Jednotlivci alebo celé pracovné tímy môžu byť taktiež integrovaný do prostredia klienta a priamo riadený a kontrolovaný klientom.

V rámci komplexnej správy budov zabezpečujeme    integrované služby, ktoré vám pomôžu.

  • Údržba zelene a starostlivosť o vonkajšie priestory
  • Údržba a opravy zariadení vrátane 24 hod. služby
  • Archivácia a vedenie technickej dokumentácie
  • Obsluha a kontrola technických zariadení
  • Preventívna údržba-servisné prehliadky
  • Technicko administratívna správa
  • Recepčné a informátorské služby
  • Zimná údržba
  • Poštové služby
  • Upratovanie

Proti-požiarna ochrana

Hrozba požiaru nesie jedno z najvyšších rizík, ktoré vedie veľa krát k stratám na životoch, a potenciálnému poškodeniu alebo odstávky podnikateľských aktivít organizácie. Naša spoločnosti ponúka plnú údržbu, revízie a skúšky pre všetky bezpečnostné zariadenia a systémy požiarnej ochrany budov a zariadení, vedenie evidencie, dodržiavanie pravidiel a archivácie dôležitých dokomentov. Sme schopní vykonávať profesionálné ako aj rutinné činnosti, ktoré udržujú vaše objekty v prevádzky schopnom stave a zabránia problémom, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním povinností na objektoch.

Údžba budovy

Údržba budov zahŕňa rôzne úlohy, ktoré sa môžu líšiť. Bez ohľadu na to sú základné povinnosti spoločné s každou budovou a zahŕnajú: elektrické, tesárské, maliarské, inštalatérské a iné práce. Ako poskytovateľ údržby budov sme si vedomí úrovne odbornosti a preto zamestnávame odborníkov. Budovy musia dodržiavať miestne a štátne nariadenia. Preto je dôležité, aby sa tieto úlohy vykonávali správne.

Niektorý klienti budú mať každodenné potreby to znamená periodické potreby údržby. Úlohy súvisiace s údržbou budov sú veľmi bežné. Naša spoločnost sa usiluje rozvíjať dlhodobé vzťahy s klientmi, ako aj s prostredím, ktoré bude čisté, bezpečné a vylepšuje pracovný deň zamestnancov. Jednou z najväčších výziev je prilákať nových klientov a udržať ich. Práve tu prichádza do hry náš vynikajúci zákaznícky servis. Naša spoločnosť na údržbu budov sa zameriava na vytváranie dôvery, ako aj na preukázanie integrity, profesionálne odvedenej práce a vysokého výkonu.

Renovácie, rekonštrukcie a dekoracie

Rekonštrukcia je termín používaný na opis procesu zlepšenia čistením, zdobením a opätovným vybavením. Môže obsahovať aj prvky dodatočného vybavenia s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a udržateľnosť budovy. Vo všeobecnosti môže renovácia zahŕňať také práce, ako sú „kozmetické“ renovácie (ako je maľovanie), modernizácia, veľké opravárenské práce, úpravy, prestavby, rozšírenia a modernizácie. Životný cyklus budovy môže byť výrazne rozšírený pri efektívnej renovácii, alebo rekonštrukcii. Keďže každá budova je jedinečná, nielen štrukturálne, technicky a typologicky, ale aj v miestnom kontexte, správny prístup k obnove by sa mal posudzovať podľa konkrétnych podmienok.

V najširšom zmysle pojem „dekorácia“ označuje proces tvorby niečoho príťažlivejšieho alebo položiek, ktoré sa používajú na to, aby sa niečo zatraktívnilo. V stavebníctve sa dekorácia vzťahuje na „obliekanie“ miestnosti alebo vnútorného priestoru. Môže sa označovať ako „dekorácia interiéru“ alebo „dekor“ a vzťahuje sa na estetiku priestoru a jeho nábytku, povrchových úprav, osvetlenia atď. Vo všeobecnosti to nezahŕňa tvar priestoru, polohu stien a tak ďalej. Účelom dekorácie je, aby sa priestor stal esteticky príjemnejším a funkčne užitočným pre užívateľov, ale to môže zahŕňať zváženie širších kontextuálnych otázok, ako sú móda, kultúra a tak ďalej.