Riadenie bespečnosti a zdravia na pracovisku

Naša spoločnosť riadi a správuje všetky prostredia a otázky súvisiace s bezpečnosťou a zdravim na pracovisku. Bezpečnosť a životné prostredie (HSE) sú pravidlá a riadené procesy navrhnuté tak, aby pomohli chrániť zamestnancov, verejnosť a životné prostredie pred poškodením. Naša organizácia berie zodpovednosť za navrhovanie a zavádzanie vhodných postupov a procesov pre zamedzenie vzniku mimoriadnych udalostí alebo havárií, ktoré by mohli vyplynúť z abnormálných alebo nevhodných prevádzkových podmienok.

Riadenie zdravia & bezpečnosti zahŕňa vytvorenie organizovaného úsilia a postupov pre určovanie nebezpečenstiev na pracovisku a znižovanie alebo eliminaciu počtu úrazov. Taktiež zahŕňa školenie osôb zúčastnených na pracovisku ako napriklad, prevencia nehôd, reakciu na havarie, havaríjná pripravenosť a používanie ochranných prostriedkov.     Z environmentálného hladiska to zahŕňa vytvorenie systematického prístupu k dodržiavaniu postupov a procesov ochrany životného prostredia, ako je nakladanie s odpadmi alebo s emisiami a zníženie emisnej stopy. 

Zanedbanie týchto povinností, môže viest k nezdravému stavu organizácie, ochoreniam pracovníkov, zraneniam, k strate obchodného mena, stíhanie a poistné nároky zo strany zamestnancov. Dôvera zákazníkov a investorov v podnikaní môže byť tiež ovplyvnená a narušená nepriaznivou publicitou bezpečnostných problémov.