Údržba  strojov a zariadení

Údržba, testovanie a inšpekčné prehliadky sú nevyhnutné, aby zabezpečili, že zariadenie v prevádzke je bezpečné a efektívné s cieľom maximalizovať životnosť zariadenia a znížiť riziko zlyhania. Naša spoločnosť upriamuje pozornosť minimalizovať riziko alebo poruchovosť zariadení plánovaním úloh údržby, pravideľnou kontrolou všetkých zariadení, podávanie správ a zaznamenávanie zistení pri inšpekciách alebo kontrolách a dodržiavaním legislatívných predpisov.

S týmto prístupom sme schopný dodávať vynikajúce služby v oblasti údržby strojov a zariadení.  Sme tu, aby sme poskytovaly klientom kvalitné technické riešenia šité na mieru. Sme schopní zabezpečiť vyškolených profesionálov, ako sú elektrikári, technici a špecializovaný remeselne kvalifikovaný pracovníci. Jednotlivci alebo celé pracovné tímy môžu byť taktiež integrovaný do prostredia klienta a priamo riadený a kontrolovaný klientom.

Nevyhnutnou súčasťou bezpečnej a spoľahlivej prevádzky je údržba. Hlavnou funkciou údržby ako podsystému obsluhy výroby je zabezpečovať pracovnú spôsobilosť strojov a zariadení vo výrobe a zachovávať a udržiavať požadovaný stav zariadení. Údržba je kombináciou všetkých technických, administratívnych a riadiacich činností počas životnosti zariadenia s cieľom udržať alebo obnoviť taký stav, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu.  

V rámci komplexných riešení služieb údržby
poskytujeme integrované služby v oblasti:

 • Úplné interné údržbárske služby / outsourcing
 • Údržba a opravy vrátane 24 hodín. služba
 • Prevádzka a monitorovanie technického vybavenia
 • Preventívne prehliadky servisnej údržby
 • Opravy a údržba
 • Riešenie problémov so strojmi
 • Plánovaná údržba

Naša spoločnosť pomáha klientom v komplexných systémoch údržby, pri riadení, organizácii a technickej príprave údržby strojov a zariadení, ako aj pri technickej príprave servisných činností súvisiacich s prevádzkou strojov a zariadení.


Riadenie údržby

Riadenie údržby je proces, ktorý používame na dosiahnutie maximálneho výkonu s najnižšími výrobnými nákladmi pri zachovaní ekologickej bezpečnosti a bezpečnosti práce. Aby sa dosiahla optimálna efektívnosť zariadeni, je potrebné, aby podnik zaviedol proces, ktorý informácie o technických zariadeniach využíva efektívne. Kľúčovou súčasťou úspešného programu riadenia údržby je získavanie a dôkladné zaznamenávanie informácií z prevádzkového a historického hľadiska. Tieto údaje umožnia docieliť maximálny výkon s minimálnym počtom zásahov údržby a dosiahnuť tak stanovené ciele v oblasti nákladov a výroby.


Procesy údržby

 • Inšpekcia - opatrenia na zaistenie a posúdenie skutočného stavu strojov, zariadení alebo konštrukčných prvkov.
 • Udržiavanie - opatrenia na zachovávanie požadovaného stavu výrobného zariadenia. Ide predovšetkým o práce, ako je čistenie,   mazanie, konzervovanie, dopĺňanie a výmena prevádzkových hmôt, nastavovanie a zoraďovanie strojov a zariadení.
 • Opravy - obnovenie technického stavu výrobných zariadení, aby sa zabezpečila kvalitná výroba.

Základné typy 

 • Preventívna, plánovaná 
 • Prediktívna údržba 
 • Predpokladaná a korekčná (represívna) údržba

Preventívna údržba - sa vykonáva vo vopred stanovených intervaloch alebo v súlade s predpísanými kritériami a je určená na zníženie pravdepodobnosti vzniku poruchy alebo obmedzenia funkčnosti prvku.

Prediktívna údržba - je špeciálnym prípadom preventívnej stratégie. Zameriava sa na zisťovanie varovných príznakov poškodenia. Vykonáva sa periodická kontrola zariadenia a údržba sa realizuje vtedy, keď sa zistí prekročenie určitej miery poškodenia. V tomto prípade sa údržba uskutoční len na častiach, ktorých stav bol zaznamenaný alebo zhoršený.

Represívna údržba - sa vykonáva až po odhalení a rozpoznaní chyby a je určená na uvedenie zariadenia do takého stavu, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu. Je vhodné používať ju v prípade, ak nemožno účelne zvoliť iný spôsob údržby.