Prevádzkové riadenie

Naša spoločnosť berie zodpovednosť za chod dennej prevádzky vašej nehnuteľnosti, tieto úlohy sa vykonávajú priamo našimi zamestnancami. Riadime, organizujeme a vytvárame prostredie klienta tak aby vyhovovalo najnáročnejším požiadavkam klientov a spĺňalo prýsne legislativné normy a štandardy.  Niektoré problémy si vyžadujú viac než len periodické údržby, napríklad tie, ktoré môžu zastaviť produktivitu vášho podnikania, alebo tie, ktoré majú vplyv na bezpečnosť celkového fungovania organizácie. K tejto výzve pristupujeme zodpovedne a ponúkame našim klientom realizáciu rýchlej spätnej väzby - facility management "Help desk", kde sa môžu pracovnici klienta obrátit v prípade potreby a to buď osobne, telefonicky alebo e-mailom.


Reakcie a úlohy ''Help desk''  sú uprednostnené a triedené podľa naliehavosti alebo dôležitosti nahlásených porúch, želani alebo problémov, ale zahrnajú reakciu rovnako jednoduchých požiadaviek ako sú, príliš vysoká alebo nízka teplota na pracovisku, nefungujúce svetlá , porucha kopírky, kávové škvrny na koberci alebo problémy s automatom na vodu.

Help desk môže byť tiež použitý k rezervácii zasadacích miestností, parkovacích miest, nahlasovanie a rekcie pri mechanických poškodení zariadení alebo budov, nahlásenie požiaru a mnoho ďalších služieb v závislosti od vašich požiadaviek a organizačnej štruktúry.

Údržba a starostlivost o pozemky

Starostlivosť o krajinu (alebo pozemky a okolie budov) je umenie a povolanie udržiavať krajinu zdravú, čistú, bezpečnú a atraktívnu, prakticky v záhrade, na dvore, v parku, v inštitucionálnom prostredí alebo v okolí majetku. Pomocou nástrojov, dodávok, vedomostí, fyzickej námahy a zručností môžeme plánovať alebo vykonávať ročné výsadby, periodické čistenie a hnojenie, starostlivosť o trávnik, odstraňovanie snehu, údržbu komunikačných ciest, orezávanie kríkov, osvetlenie, údržbu oplotenia, starostlivosť o odtok vody a zavlažovanie a ďalšie práce na ochranu a zlepšenie okolitých priestorov.


Kontrola škodcov

Kontrola škodcov je regulácia alebo riadenie druhov zveri definovaných ako škodca, člen živočíšnej ríše, ktorý má nepriaznivý vplyv na ľudskú činnosť. Ľudská odozva závisí od dôležitosti vykonaného poškodenia a bude sa pohybovať od tolerancie, cez odstrašovanie a riadenie, až po pokusy o úplné odstránenie škodcu. Opatrenia na kontrolu škodcov sa môžu vykonávať ako súčasť stratégie integrovanej ochrany proti škodcom.

V poľnohospodárstve sú škodcovia držaní na uzde kultúrnymi chemickými a biologickými prostriedkami.  Tam, kde je to možné, sa používajú biologické prostriedky, ktoré podporujú prirodzených nepriateľov škodcov a zavádzajú vhodných predátorov alebo parazitov. V domácnostiach a mestskom prostredí sú škodcami hlodavce, vtáky, hmyz a iné organizmy, ktoré zdieľajú biotopy s ľuďmi.  Kontrola týchto škodcov sa uskutočňuje prostredníctvom vylúčenia, odpudenia, fyzického odstránenia. Alternatívne sa môžu použiť rôzne spôsoby biologickej kontroly vrátane sterilizačných programov.


Recyklácia a odpadové hospodárstvo

Recyklácia je proces premeny odpadových materiálov na nové materiály a objekty. Je to alternatíva k „konvenčnému“ zneškodňovaniu odpadu, ktorý môže ušetriť materiál a pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov. Recyklácia môže zabrániť plytvaniu potenciálne užitočnými materiálmi a znížiť spotrebu čerstvých surovín, čím sa zníži spotreba energie, znečistenie ovzdušia (zo spaľovania) a znečistenie vody (zo skládok). Recyklácia je kľúčovou zložkou moderného znižovania množstva odpadu a je treťou zložkou hierarchie odpadového hospodárstva s názvom „Znižovanie, opätovné použitie a recyklovanie. 

Recyklácia sa preto zameriava na environmentálnu udržateľnosť nahradením vstupov surovín a presmerovaním výstupov odpadu z hospodárskeho systému. Recyklovateľné materiály zahŕňajú mnoho druhov skla, papiera, lepenky, kovu, plastov, pneumatík, textilu, batérií a elektroniky. Kompostovanie alebo iné opätovné použitie biologicky rozložiteľného odpadu - ako je napríklad potravinársky alebo záhradný odpad - je tiež formou recyklácie Materiály, ktoré sa majú recyklovať, sa buď dodávajú do recyklačného centra, alebo sa zbierajú, potom sa triedia, čistia a spracúvajú na nové materiály určené na výrobu nových výrobkov.